Klachtenregeling & Vertrouwenspersoon

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure van toepassing is bij het behandelen van een klacht.

 Klachtenregeling
Bij het afhandelen van klachten is het van belang dat de juiste procedure wordt gevolgd.

  1. Het eerste aanspreekpunt is de klassenleer kracht. In veel gevallen kunnen klachten hier worden opgelost als het gaat om pedagogische vraagstukken, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
  2. Indien dit onvoldoende tot een bevredigend resultaat leidt, kan de schoolleider worden benaderd.
  3. Wanneer de leerkracht en de schoolleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen met het bestuur, te bereiken via info@stichtingpallas.nl.
  4. Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding en het bestuur de klacht blijft voortbestaan komt de externe klachtencommissie in beeld.

De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting Pallas is aangesloten, valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), te bereiken via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via info@gcbo.nl

Voor meer informatie wordt verwezen naar de klachtenregeling van stichting Pallas (www.stichtingpallas.nl).

 Vertrouwenspersonen
Voor de leerlingen op Kleurenbos is leerkracht Sigi Remmits vertrouwenspersoon.

Voor Pallas zijn 2 externe vertrouwenspersonen werkzaam. Het bevoegd gezag is de samenwerking met hen aangegaan op basis van hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Beide vertrouwenspersonen zijn op geen enkele manier verbonden aan de scholen van Pallas.

 De aan Pallas verbonden externe vertrouwenspersonen zijn:

  1. Yvonne Stallenberg , telefoonnummer: 06 – 53 83 17 92 of
    mailadres: yvonne.stallenberg@online.nl.
  2. Jacqueline Pulles, telefoonnummer: 06 – 25 24 10 77 of
    mailadres: jpulles@outlook.com

Als u telefonisch niet meteen contact krijgt, spreek dan de voicemail in met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo snel mogelijk en meestal nog dezelfde dag terug gebeld.